Kurse


030011 KU M&A Vertragsgestaltung
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits

Johannes Reich-Rohrwig


030150 KU Technologietransferrecht
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits

Sascha Salomonowitz


030072 KU Genossenschaftsrecht
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits, Block

Markus Dellinger


030115 KU M & A International Part II - Competition Law (cartel-agreements, mergers)
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits, Block

Peter Stockenhuber


030151 KU Übernahmerecht
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits, Block

Mario Gall


030204 KU Verbraucherrecht
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Elisabeth Borth-Böhler


030249 KU Europäisches und österreichisches Kartellrecht
3,0 Stunde(n), 5,0 ECTS credits, Block

Florian Schuhmacher, Peter Stockenhuber


030196 KU Wettbewerbsrecht (UWG)
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Stefan Holzweber


030350 KU Markenrecht in der Verfahrenspraxis
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Egon Engin-Deniz


030444 KU Vereins- und Stiftungsrecht
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Rainer van Husen


030527 KU e-Justice
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits

Helmut Auer, Thomas Gottwald


030529 KU Elektronische Signatur
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits

Peter Kustor


030531 KU Wettbewerbs- und Markenrecht im Internet
1,0 Stunde, 2 ECTS credits

Stefan Korn


030468 KU Konzern- und Umgründungsrecht
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Rainer van Husen


030637 KU Praktische Vertragsgestaltung im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht I
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Johannes Reich-Rohrwig


030143 KU Introduction to the External Relations of the European Union
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits

Aakriti Chandihok


030635 KU European Capital Markets Law
2 Stunden, 3 ECTS credits, Block

Chris Thomale