Kurse


030185 Recht der Unternehmensfinanzierung
ECTS 5.00 - SWS 3.00

Chris Thomale


030180 KU Mergers & Acquisitions Contract Competition Moot Court
ECTS 3.00 - SWS 2.00

Kandutsch Sophie - Schmid Stephan


30178 Thomale KU Internationales Umgründungsrecht (M&A)
4.00 ECTS, 3.00 Stunden

Thomale Chris


030176 KU Gesellschaftsrecht und Digitalisierung
2.00 ECTS, 1.00 Stunden

Ewerz Simon


030080 Gesellschafterstreit
3,00 ECTS, 2,00 Stunden

Maximilian König, Johannes Mitterecker, Maria Posani


030609 KU Juristisches Arbeiten im unternehmensrechtlichen Kontext
2,0 Stunden, 3,0 Ects

Valentin Obergruber, Simon Drobnik


030791KU M&A Vertragsgestaltung
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits

Johannes Reich-Rohrwig


030770 KU Genossenschaftsrecht
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits, Block

Markus Dellinger


030758 KU M & A International Part II - Competition Law (cartel-agreements, mergers)
1,0 Stunde(n), 2,0 ECTS credits, Block

Peter Stockenhuber


030151 KU Übernahmerecht
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits, Block

Mario Gall


030204 KU Verbraucherrecht
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Elisabeth Borth-Böhler


030249 KU Europäisches und österreichisches Kartellrecht
3,0 Stunde(n), 5,0 ECTS credits, Block

Florian Schuhmacher, Peter Stockenhuber


030706 KU Markenrecht in der Verfahrenspraxis
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Egon Engin-Deniz


030754 KU e-Justice
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits

Thomas Gottwald, Helmut Auer


030753 KU Elektronische Signatur
1,0 Stunde, 2,0 ECTS credits

Peter Kustor


030751 KU Wettbewerbs- und Markenrecht im Internet
1,0 Stunde, 2 ECTS credits

Stefan Korn


030720 KU Konzern- und Umgründungsrecht
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Rainer van Husen


030778 KU Praktische Vertragsgestaltung im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht I
2,0 Stunde(n), 3,0 ECTS credits

Johannes Reich-Rohrwig


Chris Thomale